Kon­cert Fina­ło­wy 23. Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju

Finał naszych muzycz­nych spo­tkań w sobo­tę 9 wrze­śnia br. o godz. 18.00, zwień­czy kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny „500 lat Refor­ma­cji” w wyko­na­niu jed­nej z naj­waż­niej­szych orkiestr muzy­ki daw­nej w Pol­sce {oh!} Orkie­stry Histo­rycz­nej oraz zna­ko­mi­tych soli­stów: pierw­sze­go skrzyp­ka tej orkie­stry Mar­ty­ny Pastusz­ki, sopra­nist­ki z Bra­ty­sła­wy Micha­eli Kušte­ko­vej i skrzy­pacz­ki Vio­let­ty Szo­py – Tom­czyk.
W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi kon­cer­ty J. S. Bacha oraz kan­ta­ty G. Ph. Tele­man­na.