Ale­ja Pię­ciu­set lat Refor­ma­cji

Bur­mistrz Jawo­ra o sobot­nich wyda­rze­niach w Koście­le Poko­ju:

23. Jawor­skie Kon­cer­ty Poko­ju zwień­czył kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny „500 lat Refor­ma­cji” w wyko­na­niu jed­nej z naj­waż­niej­szych orkiestr muzy­ki daw­nej w Pol­sce {oh!} Orkie­stry Histo­rycz­nej oraz zna­ko­mi­tych soli­stów. Uczest­ni­cy tej muzycz­nej uczty usły­sze­li wybit­ne utwo­ry J. S. Bacha oraz kan­ta­ty G. Ph. Tele­man­na.
Kon­cert poprze­dzi­ła uro­czy­stość odsło­nię­cia zna­ku „Alei Pię­ciu­set lat Refor­ma­cji”. Ofi­cjal­ne­go odsło­nię­cia dokonałem wspól­nie z Panią kon­sul Gene­ral­ną Nie­miec Ulri­ke Knotz, ks. bisku­pem Ryszar­dem Bogu­szem, księ­dzem Toma­szem Sta­wia­kiem, dyrek­to­rem jawor­skiej fabry­ki Mer­ce­de­sa dr Andre­asem Schen­ke­lem oraz Prze­wod­ni­czą­cym Rady Miej­skiej w Jawo­rze Danie­lem Iwań­skim. Ale­ja łączy pl. Wol­no­ści z Ewan­ge­lic­kim Kościo­łem Poko­ju (…)”

Pod­czas uro­czy­sto­ści odsło­nię­cia nazwy alei wystą­pił chór para­fial­ny, któ­ry zaśpie­wał pieśń “Zbudź Panie ducha Ojców Wia­ry …”, a bp senior Ryszard Bogusz przy­bli­żył krót­ko dzie­dzic­two pię­ciu­set lat Refor­ma­cji w Pol­sce i nie­oce­nio­ne war­to­ści, jakie ze sobą przy­nio­sła.

Fot. Z. Gol i UM Jawor.