Euro­pej­skie Dni Dzie­dzic­twa – zapro­sze­nie

Zapra­sza­my na Euro­pej­skie Dni Dzie­dzic­twa pod nazwą; “Kra­jo­braz Dzie­dzic­twa, Dzie­dzic­two kra­jo­bra­zu” w sobo­tę 16.09.2017 r. Roz­po­czy­na­my o godz. 10.00 w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze zwie­dza­niem wysta­wy “Prze­kra­cza­nie nie­moż­li­we­go – Kościół Poko­ju na Liście Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry UNESCO. Tu dowie­my się m. in. oko­licz­no­ściach budo­wy Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze, jego nie­zwy­kłym archi­tek­cie, Albrech­cie von Säbisch, oraz pozna­my poszcze­gól­ne eta­py wzno­sze­nia kon­struk­cji szkie­le­to­wej kościo­ła. O godz. 11.00 będzie moż­na zwie­dzać Kościół Poko­ju, nato­miast o godz. 12.00 zapra­sza­my dzie­ci na warsz­ta­ty pla­stycz­ne, któ­re odbę­dą się na tere­nie Par­ku Poko­ju. Uczest­ni­cy będą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję malo­wa­nia na gon­tach, czy­li drew­nia­nych dachów­kach, któ­re kie­dyś pokry­wa­ły Kościół Poko­ju, malu­jąc na nich prze­pięk­ne moty­wy deko­ra­cyj­ne, takie jak moż­na zoba­czyć na kase­to­no­wym stro­pie, obec­nie pod­da­wa­nym zabie­gom kon­ser­wa­tor­skim. Wstęp na warsz­ta­ty jest wol­ny, ilość miejsc ogra­ni­czo­na, obo­wią­zu­ją zapi­sy tel. 516 493 990, e-mail: jawor@luteranie.pl