Euro­pej­skie Dni Dzie­dzic­twa w Koście­le Poko­ju

Po dłu­gich przy­go­to­wa­niach dzi­siej­sze­go dnia po raz pierw­szy uczest­ni­czy­li­śmy w 25. edy­cji Euro­pej­skich Dni Dzie­dzic­twa. W tym roku kam­pa­nia opar­ta była o hasło: “Kra­jo­braz dzie­dzic­twa. Dzie­dzic­two kra­jo­bra­zu”.

Nasz pro­gram roz­po­czę­li­śmy o godz. 10.00 w Regio­nal­nym Muzeum w Jawo­rze, gdzie chęt­ni zwie­dza­li wysta­wę “Prze­kra­cza­nie nie­moż­li­we­go – Kościół Poko­ju na Liście Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry UNESCO”. Uczest­ni­cy zapo­zna­li się m.in. z oko­licz­no­ścia­mi budo­wy Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze, nie­zwy­kłym archi­tek­tem kościo­ła, Albrech­tem von Säbi­schem, oraz pozna­li poszcze­gól­ne eta­py wzno­sze­nia kon­struk­cji szkie­le­to­wej naszej per­ły. Po krót­kim wykła­dzie wszy­scy prze­nie­śli się do Kościo­ła Poko­ju, by podzi­wiać na wła­sne oczy jego nie­zwy­kłe pięk­no. Dzie­ci z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ki­wa­ły na roz­po­czę­cie warsz­ta­tów pla­stycz­nych. Pod opie­ką swo­ich opie­ku­nów oraz orga­ni­za­to­rów warsz­ta­tów roz­po­czę­ło się “malo­wa­nie na gon­tach”. Sta­re nie­gdyś “dachów­ki” dziś sta­ły się przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia. Każ­dy mło­dy, jak i star­szy wie­kiem uczest­nik otrzy­mał ele­ment zbi­ty z trzech gon­tów. Więk­sza prze­strzeń pozwo­li­ła na stwo­rze­nie nie­po­wta­rzal­nych prac, takich jak nie­po­wta­rzal­ne są kase­to­ny na stro­pie w koście­le (nale­ży tutaj wyja­śnić, że takich kase­to­nów jest 500 i żaden nie powta­rza tego same­go ukła­du). Głów­nym zało­że­niem warsz­ta­tów było odtwo­rze­nie wyjąt­ko­we­go orna­men­tu roślin­ne­go. Mimo to dzie­ci, głów­nie chłop­cy, zde­cy­do­wa­ły się nama­lo­wać coś dodat­ko­we­go, coś mówią­ce­go o nich samych. Dzię­ki temu zosta­ły stwo­rzo­ne pra­ce bar­dzo indy­wi­du­al­ne. Efek­ty może­cie Pań­stwo podzi­wiać poni­żej. Wszy­scy uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość zabra­nia wła­snej pra­cy do domu. Kil­ka osób zde­cy­do­wa­ło się poda­ro­wać sper­so­na­li­zo­wa­ne gon­ty kościo­ło­wi, by w przy­szło­ści, jak to powie­dział mło­dy uczest­nik Adam “mógł do nas wró­cić i podzi­wiać swój gont”.

Wyjąt­ko­wy czas zakoń­czył się pre­zen­to­wa­niem i nagra­dza­niem wyjąt­ko­wych prac.

Za rok odbę­dą się kolej­ne Euro­pej­skie Dni Dzie­dzic­twa, na któ­re już dziś ser­decz­nie zapra­sza­my!