Eku­me­nicz­ne Kolę­do­wa­nie – ser­decz­nie zapra­sza­my!

Para­fia Ewan­ge­lic­ka w Jawo­rze oraz Para­fie rzym­sko­ka­to­lic­kie: Miło­sier­dzia Boże­go i Mat­ki Bożej Różań­co­wej zapra­sza­ją na wspól­ne kolę­do­wa­nie w dniu Obja­wie­nia Pań­skie­go (Świę­to Trzech Kró­li).
Po raz kolej­ny Jawo­rza­nie połą­czą się w modli­twie i wspól­nym świę­to­wa­niu, to pięk­na lokal­na tra­dy­cja.
Zapo­wia­da się miłe popo­łu­dnie z dużą ilo­ścią kolę w nie­zwy­kłym otoczeniu.Zaproście swo­ich bli­skich, zna­jo­mych i przy­ja­ciół.
Zapra­sza­my do Kościo­ła Poko­ju 6 stycz­nia o godz. 14.00.