Eku­me­nicz­ne kolę­do­wa­nie

Już po raz jede­na­sty zebra­li­śmy się w Koście­le Poko­ju, w Świę­to Obja­wie­nia Pań­skie­go, na wspól­nym eku­me­nicz­nym kolę­do­wa­niu. W tym roku w wyda­rze­niu po raz pierw­szy wzię­li udział wier­ni z wszyst­kich jawor­skich Para­fii, a tak­że goście z Legni­cy.

Nabo­żeń­stwo pro­wa­dzi­li duchow­ni: ks. kano­nik Wal­de­mar Haw­ry­le­wicz z Para­fii Mat­ki Bożej Różań­co­wej, ks. Grze­gorz Paw­lak z Para­fii Św. Bra­ta Alber­ta, ks. Jerzy Gan­sel z Para­fii Ewan­ge­lic­kiej w Legni­cy oraz gospodarz Kościo­ła Poko­ju, ks. Tomasz Sta­wiak. Para­fię Miło­sier­dzia Boże­go repre­zen­to­wał dia­kon Tomasz Piąt­kow­ski.

Chór skła­da­ją­cy się z muzy­ków para­fii Mat­ki Bożej Różań­co­wej, św. Mar­ci­na oraz Kościo­ła Poko­ju z akom­pa­nia­men­tem orga­no­wym w wyko­na­niu Mał­go­rza­ty Zuchowcz, Adria­na Droz­da i Dawi­da Sier­pi­ny wspie­rał uczest­ni­ków we wspól­nym kolę­do­wa­niu.

Prze­ży­li­śmy kolej­ny wie­czór w cie­płej, rado­snej atmos­fe­rze, cie­sząc się dniem, w któ­rym Bóg obja­wił się ludziom. Dzię­ku­je­my Jawo­rza­nom za licz­ne przy­by­cie, życzy­my wie­lu łask Bożych, zdro­wia i wszel­kiej pomyśl­no­ści w 2018 roku!