Pol­ska zobacz wię­cej – week­end za pół ceny

Dru­gi week­end mar­ca w tym roku będzie sza­lo­ny. Po raz kolej­ny dołą­cza­my do ogól­no­pol­skiej akcji pt. „Pol­ska zobacz wię­cej – week­end za pół ceny” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Mini­ster­stwo Spor­tu i Tury­sty­ki. Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty zwie­dza­nia nasze­go kościo­ła – obiek­tu wpi­sa­ne­go na listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry UNESCO.

Akcja w Koście­le Poko­ju  potrwa od sobo­ty 10 mar­ca do nie­dzie­li 11 mar­ca. Ceny bile­tów wstę­pu dla osób doro­słych uci­na­my o poło­wę!  Nie prze­wi­du­je­my limi­tu pro­mo­cyj­nych wej­śció­wek. Poni­żej poda­je­my godzi­ny otwar­cia nasze­go obiek­tu:

sobo­ta (10.03.2018) od godz. 11.00 do godz. 13.00

nie­dzie­la (11.03.2018) od godz. 12.00 do godz. 14.00

Ser­decz­nie wszyst­kich zapra­sza­my!