Reko­lek­cje para­fial­ne 09–10.03.2018

W piąt­ko­we popo­łu­dnie w “Gościń­cu Pod Gru­szą” w Sta­rej Kra­śni­cy (k. Świe­rza­wy) roz­po­czę­ły się reko­lek­cje pasyj­ne dla osób doro­słych. Na zapro­sze­nie pro­bosz­cza ks. Toma­sza Sta­wia­ka zebra­ło się ponad 20 osób.

Popo­łu­dnio­we roz­wa­ża­nia roz­po­czę­ły się od histo­rii Zache­usza pocho­dzą­cej z Nowe­go Testa­men­tu z Ewan­ge­lii Łuka­sza. Wspól­nie zasta­na­wia­li­śmy się nad zna­cze­niem tej opo­wie­ści biblij­nej, a nastę­pie po burz­li­wej dys­ku­sji, podzie­le­ni na mniej­sze gru­py, pró­bo­wa­li­śmy stwo­rzyć zarys dal­szych, nie do koń­ca zna­nych losów Zache­usza. Nasi para­fia­nie wyka­za­li się nie­zwy­kłą pomy­sło­wo­ścią i zaska­ki­wa­li coraz to lep­szy­mi kon­cep­cja­mi.

Po inten­syw­nej pra­cy przy­szedł czas na chwi­lę odpo­czyn­ku. Wspól­nie uda­li­śmy się na kola­cję do restau­ra­cji “Młyn Wie­li­sław” w Sędzi­szo­wej, gdzie każ­dy mógł skosz­to­wać np. pie­ro­gów z gęsi­ną. Degu­sta­cja nowych potraw oraz roz­mo­wy trwa­ły do póź­ne­go wie­czo­ra.

W sobot­ni pora­nek, po wzmac­nia­ją­cym śnia­da­niu, prze­szli­śmy do kolej­nych roz­wa­żań. Tym razem padła pro­po­zy­cja roz­mo­wy doty­czą­cej sto­sun­ku kościo­ła ewan­ge­lic­kie­go w kwe­stii euta­na­zji. Temat ten wzbu­dził wie­le emo­cji i był powo­dem wie­lo­go­dzin­nej dys­ku­sji.

Reko­lek­cje zakoń­czy­ły się wspól­ną modli­twą i życze­niem ponow­ne­go spo­tka­nia się w nie­da­le­kim cza­sie.