Kolej­ne dofi­nan­so­wa­nie z MKiND!

Miło nam poin­for­mo­wać, że dzię­ki pozy­ska­nym z Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go środ­kom, moż­li­wy jest kolej­ny etap prac kon­ser­wa­tor­skich w Koście­le Poko­ju.

W roku 2018 r. zło­ży­li­śmy wnio­sek na kon­ty­nu­owa­nie reno­wa­cji stro­pu i otrzy­ma­li­śmy na ten cel 440 000 PLN.