Spa­cer do Kościo­ła Poko­ju”

Spa­cer do Kościo­ła Poko­ju” – pod takim hasłem w śro­dę o godz. 11.00 (11.04.2018) w Koście­le Poko­ju spo­tka­li się jawo­rza­nie zain­te­re­so­wa­ni histo­rią powsta­nia naszej świą­ty­ni. Spo­tka­nie zgro­ma­dzi­ło wie­lu chęt­nych. Prócz boga­tych dzie­jów kościo­ła jawo­rza­nie chęt­nie pyta­li o losy para­fii, aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych pra­cach kon­ser­wa­tor­skich czy też róż­nic wyzna­nio­wych.
Wykład popro­wa­dzi­li:  kustosz Muzeum Regio­nal­ne­go w Jawo­rze -Miro­sław Szki­łądź oraz mena­dżer Kościo­ła Poko­ju – Anie­la Pro­ko­piak.
Spa­cer zor­ga­ni­zo­wa­no we współ­pra­cy z Miej­ską Biblio­te­ką Publicz­ną, Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze oraz Para­fią Ewan­ge­lic­ką przy Koście­le Poko­ju.

Wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym bar­dzo dzię­ku­je­my i zapra­sza­my na kolej­ny cykl spa­ce­rów po Jawo­rze.