Inau­gu­ra­cyj­ny Kon­cert Poko­ju – 13.05.2018

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 13.05.2018 o godz. 18.00 odbę­dzie się Inau­gu­ra­cyj­ny Kon­cert Poko­ju. Cykl Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju w sezo­nie 2018 roz­pocz­nie Toruń­ska Orkie­stra Sym­fo­nicz­na. W pro­gra­mie znaj­dą się utwo­ry G. Hol­sta, W.A. Mozar­ta oraz E. Elga­ra.

Bile­ty moż­na kupić w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze oraz w dniu kon­cer­tu od godz. 17.00 w Koście­le Poko­ju.

Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my!