Warsz­ta­ty wokal­no – chó­ral­ne (19.05.2018)

Sza­now­ni Pań­stwo,

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w wyjąt­ko­wych warsz­ta­tach wokal­no – chó­ral­nych, któ­re popro­wa­dzą:
Julie­ta Gon­zález-Sprin­ger – śpie­wacz­ka dyplo­mo­wa­na w dzie­dzi­nie muzy­ki śre­dnio­wiecz­nej i baro­ko­wej, absol­went­ka Cen­trum Muzy­ki Daw­nej / Hau­te Éco­le de Musi­que w Gene­wie – Szwaj­ca­ria.
Mał­go­rza­ta Zucho­wicz - dyry­gent, muzy­ko­log, kan­tor Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze

Warsz­ta­ty odbę­dą się 19.05.2018 od godz. 10.00 do godz. 19.30 w domu para­fial­nym Augu­sta Vic­to­ria w Jawo­rze.

Pod­czas spo­tka­nia zosta­ną poru­sza­ne takie tema­ty jak:
1. śpiew jed­no­gło­so­wy i wie­lo­gło­so­wy. Cho­rał gre­go­riań­ski i cho­rał lute­rań­ski z pierw­szych lat Refor­ma­cji
2. ogól­ne i prak­tycz­ne wpro­wa­dze­nie w modal­ność
3. wykła­dy „Modal­ność bez tajem­nic” oraz „Muzy­ka pro­te­stanc­ka”
4. pra­ca nad tech­ni­ką pra­wi­dło­wej emi­sji gło­su oraz zna­le­zie­niem wła­sne­go gło­su

Chęt­ne oso­by pro­si­my o zapi­sy poprzez maila:  vivavoxpl@gmail.com lub jawor@luteranie.pl

Wię­cej infor­ma­cji w załą­czo­nym lin­ku: Warsz­ta­ty wokal­no-chó­ral­ne

Ser­decz­nie zapra­sza­my!