Sprzą­ta­nie kościo­ła :)

Zgod­nie z corocz­ną tra­dy­cją w pią­tek (11.05.2018) w godzi­nach popo­łu­dnio­wych odby­ło się sprzą­ta­nie kościo­ła. Ta miła chwi­la zgro­ma­dzi­ła wie­lu para­fian. Każ­dy bowiem chciał mieć swój udział w tej akcji. W ruch poszły odku­rza­cze, ście­recz­ki, mio­tły oraz kurzaw­ki do kurzu. Po dwóch godzi­nach aż miło było spa­ce­ro­wać po koście­le.
Po ofi­cjal­nej czę­ści pro­boszcz ks. Tomasz Sta­wiak zapro­sił para­fian na gril­la do ogro­du para­fial­ne­go.