Jawor­scy ewan­ge­li­cy” – spo­tka­nie w ramach Tygo­dnia Biblio­tek 2018

W pią­tek 11.05.2018 odby­ło się spo­tka­nie w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Jawo­rze pt. “Jawor­scy ewan­ge­li­cy”  zor­ga­ni­zo­wa­ne w ramach Tygo­dnia Biblio­tek 2018. Roz­mo­wy z jawo­rza­na­mi popro­wa­dzi­ły: Anie­la Pro­ko­piak oraz Marze­na Sta­wiak.
Spo­tka­nie mia­ło na celu przy­bli­że­nie tema­tu wyzna­nia ewan­ge­lic­kie­go, przed­sta­wie­nie naj­waż­niej­szych róż­nic mie­dzy wyzna­nia­mi oraz prze­ła­ma­nie ste­reo­ty­pów.
Zain­te­re­so­wa­nie było na tyle duże, że w naj­bliż­szej przy­szło­ści pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wać kolej­ny cykl spo­tkań.