Noc­ne zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju – 18.05.2018 godz. 22.00

Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my na kolej­ną edy­cję noc­ne­go zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze. Tego­rocz­ną noc roz­pocz­nie­my 18.05.2018 (pią­tek) o godz. 22.00 kon­cer­tem orga­no­wym w wyko­na­niu dr Mał­go­rza­ty Zucho­wicz – kan­tor Kościo­ła Poko­ju, któ­ry będzie rów­nież wstę­pem do let­nich wie­czor­ków orga­no­wych.
Pod­czas kon­cer­tu będzie moż­na usły­szeć takie utwo­ry jak:
– J.Stanley – Volun­ta­ry a-moll,
– Hans Sitt Album­blat­ter – II. Andan­te soste­nu­to
– J. S. Bach – Aria na stru­nie G
– G. F. Haen­del – Sona­ta g-moll

Pod­czas noc­ne­go zwie­dza­nia prze­wi­dzia­ny jest kon­kurs z nagro­da­mi.
Wstęp wol­ny.

Zapra­sza­my rów­nież do udzia­łu w wyda­rze­niach w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie Pań­stwo na poniż­szym pla­ka­cie.