Jawor­ski Jar­mark Bożo­na­ro­dze­nio­wy

W ubie­gły week­end (15–17.12.2017) mie­li­śmy oka­zję bez­po­śred­nio uczest­ni­czyć w III Jawor­skim Jar­mar­ku Bożo­na­ro­dze­nio­wym. Jako Para­fia otrzy­ma­li­śmy jed­no z wie­lu sto­isk i mogli­śmy zapre­zen­to­wać swo­je pra­ce szer­sze­mu gro­nu. Mimo zimo­wej aury zain­te­re­so­wa­nie naszy­mi ręko­dzie­ła­mi było wiel­kie. Jawo­rza­nie gra­tu­lo­wa­li nam pomy­sło­wo­ści i kre­atyw­no­ści.  Rów­nież grza­ne wino, przy­go­to­wa­ne przez para­fian, cie­szy­ło się powo­dze­niem.

Poni­żej zapra­sza­my do foto­re­la­cji!