Kon­cert Galo­wy” Gale­rion 2018” – 5. Dol­no­ślą­ski Prze­gląd Twór­czo­ści Osób Nie­peł­no­spraw­nych

17 wrze­śnia o godz. 18.00 w Koście­le Poko­ju w Jawo­rze odbył się 5. Dol­no­ślą­ski Prze­gląd Twór­czo­ści Osób Nie­peł­no­spraw­nych “Gale­riON 2018”.

Prze­gląd orga­ni­zo­wa­ny jest od 2012 roku przez Sto­wa­rzy­sze­nie MOTYL, przy finan­so­wym wspar­ciu Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go. Jest to jed­na z form akty­wi­za­cji spo­łecz­no-kul­tu­ral­nej osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez sztu­kę, mają­ca rów­nież na celu pomoc dol­no­ślą­skim nie­peł­no­spraw­nym arty­stom ama­to­rom i twór­com w roz­wo­ju ich umie­jęt­no­ści i talen­tów, a tak­że publicz­ną pre­zen­ta­cję i pro­mo­cję ich twór­czo­ści.

Doświad­cze­nia orga­ni­za­to­rów poka­zu­ją, że prze­gląd  inspi­ru­je oso­by nie­peł­no­spraw­ne, w róż­nym wie­ku, do twór­czo­ści i róż­nych form aktyw­no­ści kul­tu­ral­nej. Moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia się poprzez inter­net lub przed publicz­no­ścią moty­wu­je do pisa­nia, malo­wa­nia, śpie­wa­ni. Uczest­ni­cy przy­go­to­wu­jąc się do kolej­nych edy­cji Gale­riON, poszu­ku­ją, wymy­śla­ją, wybie­ra­ją, two­rzą, ćwi­czą, „pod­glą­da­ją innych”, dosko­na­ląc umie­jęt­no­ści i prze­ła­mu­jąc twór­cze nie­po­ko­je. 

Wszyst­kim uczest­ni­kom gra­tu­lu­je­my odwa­gi w prze­ła­my­wa­niu barier oraz nie­zwy­kłe­go talen­tu!

Fot. Anie­la Pro­ko­piak oraz UM Jawor