Bije­my w dzwo­ny dla poko­ju!

Przez ponad tysiąc lat dźwięk dzwo­nów wyzna­czał w Euro­pie czas pra­cy, odpo­czyn­ku i modli­twy, nada­jąc dźwię­ko­wą struk­tu­rę życiu reli­gij­ne­mu i świec­kie­mu. ”

21 wrze­śnia od godz. 18.00 do godz. 18.15, w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Poko­ju w całej Euro­pie roz­dzwo­nią się dzwo­ny. Tego dnia usły­szy­my je rów­nież z wie­ży Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze. Tym samym po raz kolej­ny włą­cza­my się w Euro­pej­ski Rok Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go 2018. Chce­my przy­po­mnieć wszyst­kim o war­to­ściach; jed­no­ści, poko­ju, oraz nasze­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go w Euro­pie i na świe­cie. W 2018 roku upa­mięt­nia­my 100-lecie zakoń­cze­nia I woj­ny świa­to­wej, a tak­że wybuch i koniec woj­ny trzy­dzie­sto­let­niej.

Nie zapo­mnij­my jak cen­ny powi­nien być dla nas wszyst­kich pokój.