Zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju w ramach 42. gali wrę­cza­nia Nagro­dy Kul­tu­ral­nej Ślą­ska

28 wrze­śnia 2018 w Sali Kró­lew­skiej Aka­de­mii Rycer­skiej w Legni­cy odby­ła się 42. gala wrę­cza­nia Nagro­dy Kul­tu­ral­nej Ślą­ska. Na uro­czy­stość przy­by­ło kil­ka­set oso­bi­sto­ści ze świa­ta nauki, kul­tu­ry i poli­ty­ki z Nie­miec oraz Pol­ski. Tego­rocz­ny­mi lau­re­ata­mi Nagro­dy Kul­tu­ral­nej Ślą­ska Kra­ju Związ­ko­we­go Dol­nej Sak­so­nii zosta­li: Andrzej Kosen­diak, dyrek­tor Naro­do­we­go Forum Muzy­ki we Wro­cła­wiu, prof. dr Joachim Bahlc­ke, histo­ryk z Uni­wer­sy­te­tu w Stut­t­gar­cie oraz Fun­da­cja Doli­na Pała­ców i Ogro­dów Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej.

W ramach wyda­rze­nia moż­li­we było zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze. Wie­czor­ne spo­tka­nie wzbu­dzi­ło wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie. Pro­boszcz Para­fii ks. Tomasz Sta­wiak przed­sta­wił przy­by­łym oso­bom histo­rię kościo­ła. Zwie­dza­ją­cy wysłu­cha­li rów­nież kon­cer­tu orga­no­we­go w wyko­na­niu dr Mał­go­rza­ty Zucho­wicz.

Nagro­da Kul­tu­ral­na Ślą­ska, przy­zna­wa­na od 1977 roku przez Kraj Związ­ko­wy Dol­nej Sak­so­nii (RFN), w pier­wot­nym zało­że­niu mia­ła sym­bo­li­zo­wać zwią­zek Dol­nej Sak­so­nii ze Ślą­skiem. Jej lau­re­ata­mi byli nie­miec­cy twór­cy kul­tu­ry, któ­rzy albo pocho­dzi­li ze Ślą­ska, albo któ­rych twór­czość cecho­wa­ły odnie­sie­nia do Ślą­ska.

Od 1991 roku rząd Dol­nej Sak­so­nii, kie­ru­jąc się ideą poro­zu­mie­nia i pojed­na­nia mię­dzy Niem­ca­mi i Pola­ka­mi, zmie­nił for­mu­łę Nagro­dy i przy­jął za cel wspie­ra­nie wspól­nej pie­lę­gna­cji i roz­wo­ju ślą­skie­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go oraz twór­czo­ści kul­tu­ral­nej Ślą­za­ków. Od tam­tej chwi­li Nagro­dą wyróż­nia się twór­ców pol­skich i nie­miec­kich za wybit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry, muzy­ki i sztuk pla­stycz­nych. Nagro­da może być tak­że przy­zna­wa­na za szcze­gól­ne zasłu­gi w zakre­sie utrzy­my­wa­nia, roz­wo­ju i pro­pa­go­wa­nia ślą­skie­go dorob­ku kul­tu­ro­we­go.

Pol­ski­mi lau­re­ata­mi Nagro­dy byli m.in.: Tade­usz Róże­wicz, Miko­łaj Górec­ki, Urszu­la Kozioł oraz Hen­ryk Toma­szew­ski, Feliks Przy­by­lak, Ste­fan Arczyń­ski, Kazi­mierz Kutz, Woj­ciech Kilar, Tade­usz Stru­ga­ła, Maciej Łagiew­ski, Euge­niusz Get Stan­kie­wicz, Jan Jakub Kol­ski, Krze­sła­wa Mali­szew­ska, abp Alfons Nos­sol, Fran­ci­szek Piecz­ka, prof. Nor­bert Hon­sza, Olga Tokar­czuk, Paweł Mykie­tyn, prof. Józef Hałas, prof. Jan Hara­si­mo­wicz i prof. Mał­go­rza­ta Dajew­ska, prof. Jan Mio­dek i Andrzej Nie­dzie­len­ko, dyrek­tor Muzeum Mie­dzi w Legni­cy.