Dzięk­czyn­ne Świę­to Żniw – 30.09.2018

W ostat­nią nie­dzie­lę wrze­śnia nasz kościół wypeł­nił się wspa­nia­ły­mi i pach­ną­cy­mi dara­mi. Na ołta­rzu zna­la­zły się warzy­wa i owo­ce pocho­dzą­ce z przy­do­mo­wych gospo­darstw, a tak­że wyjąt­ko­wy boche­nek chle­ba. Każ­dy para­fia­nin podzie­lił się tym, czym natu­ra hoj­nie go w tym roku obda­ro­wa­ła.

Uro­czy­ste nabo­żeń­stwo roz­po­czę­ło się wnie­sie­niem chle­ba przez dzie­ci i pobłogo­sła­wie­niem go przez pro­bosz­cza para­fii ks. Toma­sza Sta­wia­ka.

Pod­czas nabo­żeń­stwo gości­li­śmy gru­pę puzo­ni­stów z Nie­miec. Instru­men­ty dęte w połą­cze­niu z muzy­ką orga­no­wą pod­kre­śli­ły uro­czy­sty cha­rak­ter Świę­ta Żniw.

Dzięk­czyn­ne Świę­to Żniw to czas, kie­dy w szcze­gól­ny spo­sób może­my dzię­ko­wać Bogu nie tyl­ko za plo­ny zebra­ne przez rol­ni­ków, ale rów­nież za bło­go­sła­wień­stwo i codzien­ną opie­kę nasze­go Pana. Okres ten przy­po­mi­na nam o bli­skim związ­ku czło­wie­ka z natu­rą, a przede wszyst­kim o wdzięcz­no­ści jaką powin­ni­śmy czy­nić Bogu za całe stwo­rze­nie. Dzięk­czyn­ne Świę­to Żniw zachę­ca nas do oka­zy­wa­nia miło­ści i miło­sier­dzia potrze­bu­ją­cym.