Kościół Poko­ju w Jawo­rze zwy­cięz­cą kon­kur­su “Zaby­tek Zadba­ny”

Zaby­tek Zadba­ny” to ogól­no­pol­ski kon­kurs Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz Gene­ral­ne­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Celem kon­kur­su jest pro­mo­cja opie­ki nad zabyt­ka­mi, poprzez pro­pa­go­wa­nie naj­lep­szych wzo­rów kon­ser­wa­cji, utrzy­ma­nia i zago­spo­da­ro­wa­nia zabyt­ków. Pro­ce­du­rę kon­kur­so­wą pro­wa­dzi Naro­do­wy Insty­tut Dzie­dzic­twa.

Jury pod­da­ło oce­nie jakość i zakres prac budow­la­nych, kon­ser­wa­tor­skich, restau­ra­tor­skich, rewa­lo­ry­za­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przy zabyt­kach zgło­szo­nych do kon­kur­su. Pod­czas obrad, w kate­go­rii archi­tek­tu­ra i budow­nic­two drew­nia­ne, wyło­nio­no nastę­pu­ją­cą listę nomi­no­wa­nych:

- Dusz­ni­ki-Zdrój, młyn papier­ni­czy – Muzeum Papier­nic­twa (woj. dol­no­ślą­skie)
– Jawor, Kościół Poko­ju (woj. dol­no­ślą­skie)
– Żołę­do­wo, kościół Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go (woj. kujaw­sko-pomor­skie)

Spo­śród nomi­no­wa­nych to wła­śnie Kościół Poko­ju w Jawo­rze został naj­wy­żej oce­nio­ny!

Zaby­tek Zadba­ny” to naj­star­szy i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy kon­kurs dot. zabyt­ków.

Pora podzię­ko­wać tym, dzię­ki któ­rym może­my się cie­szyć z lau­ru w kon­kur­sie “Zaby­tek Zadba­ny”.

I tak dzię­ku­je­my:

- Anie­li Pro­ko­piak, mena­dżer­ce Kościo­ła Poko­ju, za ogrom­ny trud zwią­za­ny z przy­go­to­wa­niem i koor­dy­no­wa­niem wnio­sku,
– dr. Grze­go­rzo­wi Gra­jew­skie­mu, dyrek­to­ro­wi dol­no­ślą­skie­go NID, za wspa­nia­łą opi­nię dot. naszej apli­ka­cji,
– kon­ser­wa­to­rom: Krzysz­to­fo­wi Owsia­ne­mu, Annie Owsia­ny, Paw­ło­wi Dyczew­skie­mu wraz z zespo­ła­mi, za świet­nie wyko­na­ną pra­cę,
– nie­za­wod­ne­mu i nie­za­stą­pio­ne­mu dr. Ulri­cho­wi Scha­afo­wi z UMK w Toru­niu za bez­u­stan­ny nad­zór i peł­ną kon­tro­lę nad pro­wa­dzo­ny­mi pra­ca­mi,
– Bur­mi­strzo­wi Emi­lia­no­wi Berze i Pani Sekre­tarz Gmi­ny Moni­ce Żmi­jew­skiej za bez­cen­ną pomoc logi­stycz­ną na fini­szu pro­jek­tu,
– Mini­ster­stwu Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go dzię­ku­je­my za wie­lo­let­ni mece­nat, któ­ry pozwo­lił nam uczy­nić Kościół Poko­ju Zabyt­kiem Zadba­nym,
– człon­kom komi­sji kon­kur­so­wej za doce­nie­nie naszej cięż­kiej pra­cy, któ­rą udo­wod­ni­li­śmy, że nie zawsze liczą się tyl­ko pie­nią­dze, bo inwe­sty­cyj­nie nie mogli­śmy się rów­nać z inny­mi zgło­szo­ny­mi obiek­ta­mi, ale rów­nie waż­ny jest pomysł, pra­ca i kon­se­kwen­cja,
– wszyst­kim, któ­rzy trzy­ma­ją kciu­ki za nasz wspa­nia­ły kościół chce­my prze­ka­zać, że prze­cież nobles­se obli­ge – szla­chec­two zobo­wią­zu­je i już jutro zaczy­na­my od wio­sen­nych porząd­ków w koście­le (zaczy­na­my o godz. 17:00), a nie­ba­wem roz­po­czy­na się, kolej­ny, naj­więk­szy od 15 lat etap prac kon­ser­wa­tor­skich.