Inau­gu­ra­cyj­ny Kon­cert Poko­ju “Mazow­sze” – 11.05.2019

Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my 11 maja 2019 r. o godz. 18.00 do Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze na 25. jubi­le­uszo­wą edy­cję Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju. Inau­gu­ra­cję w tym roku roz­pocz­nie­my kon­cer­tem Pań­stwo­we­go Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca “Mazowsze“pod dyrek­cją Jac­ka Boniec­kie­go. W pro­gra­mie znaj­dą się utwo­ry ludo­we z róż­nych regio­nów Pol­ski oraz pie­śni Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki.
Bile­ty może­cie Pań­stwo nabyć w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze bądź bez­po­śred­nio w Koście­le Poko­ju w Jawo­rze godzi­nę przed kon­cer­tem.

Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my!