Nabo­żeń­stwo Jubi­le­uszo­we z oka­zji 500 lat Refor­ma­cji na Ślą­sku

2 czerw­ca br. odby­ło się nabo­żeń­stwo jubi­le­uszo­we z oka­zji 500 lat Refor­ma­cji na Ślą­sku.

Znak do roz­po­czę­cia sobot­nich obcho­dów 500-lecia Refor­ma­cji na Ślą­sku dały dzwo­ny Kościo­ła Poko­ju – Wia­ra, Nadzie­je i Miłość. Przy­by­łych na nabo­żeń­stwo w Koście­le Poko­ju gości powi­tał Pro­boszcz Para­fii Ewan­ge­lic­kiej w Jawo­rze ks. Tomasz Sta­wiak oraz Biskup Die­ce­zji Wro­cław­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Augs­bur­skie­go w RP ks. Wal­de­mar Pytel.

Wśród przy­by­łych do jawor­skie­go kościo­ła nie zabra­kło Bisku­pa Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Augs­bur­skie­go w RP ks. Jerze­go Sam­ca, księ­ży ewan­ge­lic­kich z Die­ce­zji Wro­cław­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Augs­bur­skie­go w RP, Bisku­pa Die­ce­zji Legnic­kiej Kościo­ła Rzym­sko-Kato­lic­kie­go Księ­dza Zbignie­wa Kier­ni­kow­skie­go, Kon­su­la Gene­ral­ne­go Repu­bli­ki Fede­ral­nej Nie­miec we Wro­cła­wiu Ulri­ke Knotz, przed­sta­wi­cie­li władz mia­sta, powia­tu i woje­wódz­twa, samorządowców,wiernych z Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła Ber­li­na, Bran­den­bur­gii i ślą­skich Łużyc Gór­nych, Hono­ro­wych Oby­wa­te­li Mia­sta Jawo­ra i zapro­szo­nych gości.

Kaza­nie pod­czas nabo­żeń­stwa wygło­sił bp. Jerzy Samiec.

 

Fot. Anie­la Pro­ko­piak, Maria Kra­jew­ska, UM Jawor