Poświę­ce­nie tabli­cy pamiąt­ko­wej w Nowym Koście­le – 500 lat Refor­ma­cji na Ślą­sku

31 paź­dzier­ni­ka 1517 roku augu­stiań­ski mnich i pro­fe­sor teo­lo­gii Mar­cin Luter (1483–1546) umie­ścił na drzwiach kościo­ła zam­ko­we­go w Wit­ten­ber­dze 95 tez, któ­re doty­czy­ły nad­użyć w Koście­le, zwią­za­nych przede wszyst­kim ze sprze­da­żą odpu­stów. Myśl Lutra, dzię­ki wyna­laz­ko­wi dru­ku, w krót­kim cza­sie zyska­ła wie­lu zwo­len­ni­ków.

O nauce Refor­ma­to­ra usły­szał rów­nież Georg von Zedlitz, szlach­cic ślą­ski, któ­ry zafa­scy­no­wa­ny nową myślą teo­lo­gicz­ną wysłał do augu­stiań­skie­go mni­cha swo­ich posłań­ców z pozdro­wie­niem. W odpo­wie­dzi ks. dr Mar­cin Luter dele­go­wał na zie­mie ślą­skie swo­je­go ucznia i współ­pra­cow­ni­ka ks. Mel­chio­ra Hof­f­man­na.

Już w 1518 roku dotarł on do nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści o nazwie Nowy Kościół nie­opo­dal Świe­rza­wy, gdzie na zam­ku Zedlit­zów wygło­sił pierw­sze na tych zie­miach kaza­nie w duchu ewan­ge­lic­kim. Wyda­rze­nie to zapo­cząt­ko­wa­ło roz­wój Refor­ma­cji na tere­nie całe­go Ślą­ska, a miej­sco­wość ta sta­ła się swo­istym cen­trum nauki.

Na pamiąt­kę tych wyda­rzeń, w ramach jubi­le­uszu 500-lecia Refor­ma­cji, doko­na­no uro­czy­ste­go odsło­nię­cia tabli­cy w miej­scu pierw­sze­go ewan­ge­lic­kie­go nabo­żeń­stwa w naszym regio­nie. Była to oka­zji do reflek­sji nad wyda­rze­nia­mi, któ­re dały począ­tek nowej kul­tu­rze i reli­gii.

Doko­na­no rów­nież nasa­dze­nia dwóch sadzo­nek jabło­ni, któ­re przy­wie­zio­no pro­stu z regio­nu Wit­ten­ber­gi, na znak poko­ju i wspo­mi­na­jąc sło­wa Mar­ci­na Lutra: „Gdy­bym nawet wie­dział że jutro świat prze­sta­nie ist­nieć to jesz­cze dziś zasa­dził­bym drzew­ko jabło­ni.”

Fot. UM Jawor