Wysta­wa “Wier­ni w dro­dze, leśni kazno­dzie­je, dzie­ci w modli­twie. 500 lat pro­te­stan­ty­zmu na Ślą­sku”

29 czerw­ca 2018 odby­ło się uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze pt.„Wierni w dro­dze, leśni kazno­dzie­je, dzie­ci w modli­twie. 500 lat pro­te­stan­ty­zmu na Ślą­sku”.

Pod­czas wer­ni­sa­żu przy­by­łych przy­wi­tał ks. Wal­de­mar Pytel – Biskup Die­ce­zji Wro­cław­skiej Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Augs­bur­skie­go w RP.

Pięć wie­ków temu 31 paź­dzier­ni­ka 1517 roku w Wit­ten­ber­dze, augu­stiań­ski mnich Mar­cin Luter ogło­sił 95 tez doty­czą­cych refor­my Kościo­ła. Zapo­cząt­ko­wał tym samym rewo­lu­cję kul­tu­ro­wą i reli­gij­ną, któ­ra ogar­nę­ła całą Euro­pę. Śląsk jako jeden z pierw­szych kra­jów przy­jął nauki Lutra. Według nowo­żyt­nej tra­dy­cji, w kapli­cy zam­ko­wej rycer­skiej rodzi­ny von Zedlitz w Nowym Koście­le, w 1518 roku uczeń Lutra Mel­chior Hof­f­man wygło­sił pierw­sze kaza­nie pro­te­stanc­kie na Ślą­sku. Przez kolej­ne stu­le­cia wykształ­ci­ła się w tej czę­ści Euro­py kul­tu­ra pro­te­stanc­ka. Świa­dec­twa­mi spo­łecz­no­ści lute­rań­skiej w księ­stwie jawor­skim jest Kościół Poko­ju.

Wysta­wa zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Schle­si­sches Museum w Gör­litz i będzie czyn­na do 30 sierp­nia 2018 r.
Ser­decz­nie zapra­sza­my.