Spek­takl dla dzie­ci “OKU-LA-LA-RY

w sobo­tę 03.06.2017 z oka­zji Dnia Dziec­ka odbył się spek­takl dla naj­młod­szych pt. “OKU-LA-LA-RY”. Pod­czas kon­cer­tu wyko­ny­wa­ny były m.in. pio­sen­ki z poezji Julia­na Tuwi­ma: “Oku­la­ry”, “Loko­mo­ty­wa”, “Zosia – Samo­sia”, “Abe­ca­dło”.
Wier­sze poety opra­wio­ne zosta­ły w pięk­ną i melo­dyj­ną muzy­kę kom­po­zy­to­ra Wło­dzi­mie­rza Szo­mań­skie­go. Kon­cert był for­mą spek­ta­klu, w któ­rym Kra­snal Szo­mol opo­wia­dał baj­kę i opro­wa­dzał mło­dych słu­cha­czy po kolo­ro­wym świe­cie skrza­tów. Na sce­nie w barw­nych świa­tłach tań­czył i śpie­wał zespół Spri­ri­tu­als Sin­gers Band.

Na kolej­ny kon­cert zapra­sza­my już za trzy tygo­dnie, 24.06. o godz. 19.00!