Noc­ne zwie­dza­nie kościo­ła

26 maja w Jawo­rze odby­ła się Noc Muzeum, w któ­rej uczest­ni­czył rów­nież Kościół Poko­ju. Hasłem prze­wod­nim wczo­raj­sze­go wie­czo­ru sta­ła się “Noc z mni­chem”.
W Muzeum Regio­nal­nym od godz. 18.30 trwa­ły warsz­ta­ty dla dzie­ci dot. zna­cze­nia sym­bo­lu Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Aubs­bur­skie­go, Róży Lutra. Zaję­cia w spo­sób inte­rak­tyw­ny pro­wa­dzo­ne były przez pasto­ro­wą p. Marze­nę Sta­wiak, zaś po warsz­ta­tach naj­młod­si uczest­ni­cy mie­li moż­li­wość wypie­ku pamiąt­ko­wych pier­ni­ków z Różą Lutra.
O godz. 22.00 roz­po­czę­ło się noc­ne zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju. Na wie­czor­ne spo­tka­nie z histo­rią przy­by­ło ponad 200 osób. Zain­te­re­so­wa­nie i tym razem nas nie zawio­dło.
Zgro­ma­dzo­nych przy­wi­ta­ła muzy­ka pły­ną­ca z zabyt­ko­wych orga­nów, po czym roz­po­czę­ło się przed­sta­wie­nie pt. “Jak budo­wa­no Kościół Poko­ju” wysta­wio­ne przez Aka­de­mię Mło­de­go Akto­ra dzia­ła­ją­ce przy Jawor­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry pod kie­row­nic­twem p. Danu­ty Brdak. Spek­takl wywo­łał nie­ma­łe poru­sze­nie.
Zwie­dza­ją­cy mie­li rów­nież oka­zję do wysłu­cha­nia krót­kie­go zary­su począt­ków Refor­ma­cji oraz, po raz pierw­szy, zoba­czyć skarb – ory­gi­nal­ną Biblię z 1662r, o któ­rej opo­wia­dał ks. Tomasz Sta­wiak.
Po for­mal­nej czę­ści Nocy Kościo­ła nastą­pił czas na samo­dziel­ne zwie­dza­nie. Odwie­dza­ją­cy mie­li oka­zję wejść na wyż­szą kon­dy­gna­cję kościo­ła, tzn, na dru­gą empo­rę, na orga­ny kościel­ne. Ta nie­co­dzien­na moż­li­wość wpra­wia­ła ludzi w osłu­pie­nie i zachwyt nad potę­gą budow­li.
Roz­mo­wy i zwie­dza­nie trwa­ły do godz. 24.00.