Świę­to Wnie­bo­wstą­pie­nia

40 dni po Wiel­ka­no­cy (25.05.2017r.) świę­to­wa­li­śmy Wnie­bo­wstą­pie­nie Pana Jezu­sa. W tym wyjąt­ko­wym dniu, raz w roku, opusz­cza­my nasz prze­pięk­ny kościół i uda­je­my się do zabyt­ko­we­go kościo­ła św. Jana i Kata­rzy­ny w Świe­rza­wie.

Pod­czas uro­czy­ste­go nabo­żeń­stwa towa­rzy­szy­ły nam para­fie z Legni­cy, Kar­pa­cza, Wał­brzy­cha jak rów­nież para­fie part­ner­skie z Ode­rwitz oraz Offen­bach. Kaza­nie w j. pol­skim wygło­sił eme­ry­to­wa­ny ks. Georg Frie­drich Met­zger.

Po nabo­żeń­stwie wszy­scy goście uda­li się na pik­nik do Gale­rii pod Anio­ła­mi w Dobko­wie, gdzie świę­to­wa­li­śmy do póź­ne­go wie­czo­ra.