Kon­cert Inau­gu­ra­cyj­ny 23. Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju

W sobo­tę, 20.maja odbył się Inau­gu­ra­cyj­ny Kon­cert Poko­ju. 23. cykl Jawor­skich Kon­cer­tów Poko­ju roz­po­czę­ła Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Pomor­skiej pod dyrek­cją Jaku­ba Chre­no­wi­cza.  W pro­gra­mie wie­czo­ra zna­la­zły się m.in. utwo­ry Fran­za Schu­ber­ta i Felik­sa Men­dels­soh­na – Bartholdy’ego. Jed­nym z nie­zwy­kłych momen­tów, na któ­re cze­ka­ło wie­lu wiel­bi­cie­li, były dźwię­ki trąb­ki w utwo­rze Hayd­na w wyko­na­niu Toma­sza Glu­ski. Połą­cze­nie nie­sa­mo­wi­te­go miej­sca oraz wyjąt­ko­wej muzy­ki spra­wi­ło, że wie­le przy­by­łych osób poczu­ło magię w powie­trzu.

Poni­żej zapra­sza­my do prze­ży­cia raz jesz­cze sobot­nie­go kon­cer­tu w nagra­niu Tele­wi­zji Tele­Ja­wor oraz przej­rze­nia gale­rii zdjęć w wyko­na­niu Zbi­gnie­wa Gola.

Zapra­sza­my rów­nież na kolej­ny kon­cert, któ­ry odbę­dzie się nie­ba­wem, 3. czerw­ca!