Noc z mni­chem” – noc­ne zwie­dza­nie Kościo­ła Poko­ju (26.05.2017)

Noc Z Mni­cha­mi “- pod taką nazwą przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa moc atrak­cji na piąt­ko­wy wie­czór 26 maja.

Wie­czór roz­po­czy­na­my w Muzeum Regio­nal­nym w Jawo­rze o godz. 18.00. Będzie moż­na zoba­czyć wystę­py gru­py rekon­struk­cyj­nej, wziąć udział w warsz­ta­tach czer­pa­nia papie­ru, posłu­chać pie­śni i bal­lad zagra­nych na lirze kor­bo­wej i wie­le wię­cej.

Naj­młod­szych zapra­sza­my na warsz­ta­ty z pie­cze­nia pier­ni­ków “Róża Lutra” – Muzeum Regio­nal­ne, godz. 18.30.

O 22.00 w Koście­le Poko­ju mło­dzież z Aka­de­mii Mło­de­go Akto­ra, dzia­ła­ją­cej przy Jawor­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry prze­nie­sie nas w rok 1655 i na naszych oczach “wybu­du­je” kościół, któ­ry wie­le lat póź­niej nazwa­ny zosta­nie “Jawor­ską Pereł­ką” i sta­nie się obiek­tem wes­tchnień tury­stów z całe­go świa­ta.

W roku jubi­le­uszo­wym, w któ­rym ewan­ge­li­cy na całym świe­cie obcho­dzą 500-lecie Refor­ma­cji opo­wie­my rów­nież o histo­rii Refor­ma­cji na Ślą­sku.

Zapra­sza­my ser­decz­nie!