Tury­stycz­ny week­end 10–12.11.2017

Dro­dzy tury­ści!

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi moż­li­wo­ści udo­stęp­nie­nia do zwie­dza­nia kościo­ła infor­mu­je­my, iż
w następ­ny week­end obiekt będzie otwar­ty w nastę­pu­ją­cych godzi­nach:
10.11.2017 (pią­tek) od godz. 11.00 do godz. 14.00
11.11.2017 (sobo­ta) od godz. 11.00 do godz. 15.00
12.11.2017 (nie­dzie­la) od godz. 12.00 do godz. 15.00
Godzi­ny otwar­cia mogą ulec wydłu­że­niu w przy­pad­ku duże­go zain­te­re­so­wa­nia.
Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu: 516–493-990 bądź mailo­wo: jawor.luteranie@gmail.com