Ks. Tomasz Sta­wiak Hono­ro­wym Oby­wa­te­lem Mia­sta Jawo­ra

30 paź­dzier­ni­ka, w przed­dzień jubi­le­uszu 500-lecia Refor­ma­cji, dotar­ła do nas infor­ma­cja, iż Kapi­tu­ła Rady Miej­skiej Jawo­ra przy­zna­ła tytuł Hono­ro­we­go Oby­wa­te­la Mia­sta pro­bosz­czo­wi para­fii ewan­ge­lic­kiej przy Koście­le Poko­ju.

Ks. Tomasz Sta­wiak został doce­nio­ny za swo­ją tro­skę i kon­se­kwen­cję w zdo­by­wa­niu fun­du­szy na remont Kościo­ła Poko­ju, a tak­że za ini­cja­ty­wy na rzecz eku­me­ni­zmu. Przed wie­lu laty wraz ze Ś.P. ks. pra­ła­tem Zbi­gnie­wem Tra­czem zapo­cząt­ko­wa­li w Jawo­rze dzia­ła­nia zbli­ża­ją­ce do sie­bie jawor­skich chrze­ści­jan. Eku­me­nicz­na dro­ga krzy­żo­wa, wspól­ne kolę­do­wa­nie to tyl­ko nie­któ­re z ini­cja­tyw, któ­re na sta­łe wpi­sa­ły się w kalen­darz Jawo­ra.

Uro­czy­ste uho­no­ro­wa­nie lau­re­ata odbę­dzie się 11 listo­pa­da br. w Teatrze Miej­skim.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Pro­bosz­czo­wi i życzy­my wytrwa­ło­ści i rado­ści z peł­nio­nej służ­by.