Akcja anty­ter­ro­ry­stycz­na w Koście­le Poko­ju!

14 paź­dzier­ni­ka 2017 r. na tere­nie Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze odby­ły się ćwi­cze­nia powia­to­we „Kościół Poko­ju 2017”.

Zgod­nie ze sce­na­riu­szem ćwi­czeń, w koście­le doszło do zama­chu ter­ro­ry­stycz­ne­go. Wsku­tek wybu­chu doszło rów­nież do poża­ru. Dzia­ła­nia stra­ża­ków pole­ga­ły na ewa­ku­acji osób poszko­do­wa­nych i udzie­le­niu im pierw­szej pomo­cy. Rów­no­cze­śnie pro­wa­dzo­no akcję gaśni­czą. Dzia­ła­nia­mi stra­ża­ków kie­ro­wał dowód­ca Jed­nost­ki Ratow­ni­czo-Gaśni­czej Jawor, kpt. Marek Leśnic­ki.

W ćwi­cze­niach uczest­ni­czy­ły uczest­ni­czy­ły zastę­py ratow­ni­cze z JRG Jawor, zastę­py ratow­ni­cze z nie­mal wszyst­kich jed­no­stek OSP KSRG z tere­nu powia­tu oraz OSP z powia­tu zło­to­ryj­skie­go włą­czo­ne do Kom­pa­nii Gaśni­czej „Zło­to­ry­ja”.

Prze­bieg ćwi­czeń obser­wo­wał Komen­dant Powia­to­wy Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Jawo­rze mł. bryg. Wal­de­mar Sar­lej.

Koor­dy­na­cja pra­cy tak wie­lu jed­no­stek stra­ży z pew­no­ścią nie nale­ży do naj­ła­twiej­szych zadań. Dla­te­go doce­nia­my pra­cę stra­ża­ków i trud, któ­ry wkła­da­ją w ochro­nę nasze­go życia i mie­nia. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rów­nież za tro­skę o nasz zaby­tek – Kościół Poko­ju w Jawo­rze.

źró­dło: www.straż-jawor.pl