Egza­min kon­fir­ma­cyj­ny

W 18. nie­dzie­lę po Trój­cy Świę­tej, zaś dwa tygo­dnie przez uro­czy­sty ślu­bo­wa­niem wier­no­ści Bogu i Kościo­ło­wi, dwie kon­fir­mant­ki uczest­ni­czy­ły w poka­zo­wym egza­mi­nie, któ­ry ma na celu zapre­zen­to­wa­nie zagad­nień oma­wia­nych pod­czas okre­su przy­go­to­waw­cze­go na lek­cjach reli­gii. Jest rów­nież ide­al­ny moment do przy­po­mnie­nia para­fia­nom wia­do­mo­ści z zakre­su nauki Kościo­ła ewan­ge­lic­kie­go. Warun­kiem przy­stą­pie­nia do publicz­ne­go egza­mi­nu, któ­ry odby­wa się w cza­sie nabo­żeń­stwa, jest wcze­śniej­sze zali­cze­nie tzw. egza­mi­nu wewnętrz­ne­go, szcze­gó­ło­wo spraw­dza­ją­ce­go zdo­by­tą wie­dzę.

31. paź­dzier­ni­ka do kon­fir­ma­cji przy­stą­pią: Joan­na Sta­wiak oraz Olga Tara­sie­wicz.

Kon­fir­ma­cja, choć nie ma ran­gi sakra­men­tu, jest bar­dzo waż­nym wyda­rze­niem w życiu ewan­ge­li­ka. W odnie­sie­niu do sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go, mło­dy czło­wiek, oso­bi­ście ślu­bu­je o wier­ność Bogu i Kościo­ło­wi. Przyj­mu­je jed­no­cze­śnie na sie­bie pra­wa i obo­wiąz­ki wyni­ka­ją­ce z bycia człon­kiem Kościo­ła ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go w Pol­sce. W cza­sie kon­fir­ma­cji ewan­ge­li­cy po raz pierw­szy przy­stę­pu­ją do sakra­men­tu Komu­nii Świę­tej, któ­ry zawsze jest udzie­la­ny wier­nym pod dwo­ma posta­cia­mi – chle­ba i wina.