Zako­chaj się w Pol­sce”

W nie­dzie­lę 05 lute­go 2017 r. TVP1 wyemi­to­wa­ła odci­nek pro­gra­mu Toma­sza Bed­nar­ka „Zako­chaj się w Pol­sce” poświę­co­ny m.in. naszej jawor­skiej pereł­ce. Poni­żej moż­na obej­rzeć zwia­stun, a pod lin­kiem – cały odci­nek.

Zobacz cały odci­nek „Zako­chaj się w Pol­sce”