Zako­chaj się w Pol­sce”

W nie­dzie­lę 05 lute­go 2017 r. TVP1 wyemi­to­wa­ła odci­nek pro­gra­mu Toma­sza Bed­nar­ka „Zako­chaj się w Pol­sce” poświę­co­ny m.in. naszej jawor­skiej pereł­ce. Poni­żej moż­na obej­rzeć zwia­stun, a pod lin­kiem – cały odci­nek.

Księ­stwo Świd­nic­ko-Jawor­skie … to wła­śnie w ten histo­rycz­ny obszar zabie­rze­my Was już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę o godz. 14.00Bądźcie z nami !niedziela14.00TVP1 – ofi­cjal­na strona#ZakochajsiewPolsce #ZSWP

Opu­bli­ko­wa­ny przez Zako­chaj się w Pol­sce TVP na 3 lute­go 2017

Zoba­cz cały odci­nek „Zako­chaj się w Pol­sce”