Kościół Poko­ju w Jawo­rze ma nowy adres!

28 lute­go Rada Mia­sta Jawo­ra, jed­no­gło­śnie przy­ję­ła uchwa­łę o nazwa­niu alei łączą­cej Ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju z pl. Wol­no­ści, ale­ją Pię­ciu­set lat Refor­ma­cji.

W imie­niu wnio­sko­daw­cy uchwa­ły, Para­fii Ewan­ge­lic­kiej w Jawo­rze, Radzie Mia­sta podzię­ko­wał pro­boszcz ks. Tomasz Sta­wiak, któ­ry powie­dział:

Dzię­ku­ję wam z całe­go ser­ca. Jako rad­ni tego mia­sta, jed­no­gło­śnie – co doce­niam szcze­gól­nie – nawią­za­li­ście do naj­lep­szych, histo­rycz­nych war­to­ści Rzecz­po­spo­li­tej. Rzecz­po­spo­li­tej opar­tej na róż­no­rod­no­ści i sza­nu­ją­cej swo­je mniej­szo­ści. Cie­szę się, że w naszym mie­ście unik­nę­li­śmy żenu­ją­cej deba­ty, jaka mia­ła miej­sce w sena­cie. Spójrz­cie o ile wyżej sta­wia was to nad sena­to­ra­mi RP. Pra­gnę rów­nież uspo­ko­ić, że upa­mięt­nia­jąc rocz­ni­cę Refor­ma­cji, w żaden spo­sób nie świę­tu­je­my podzia­łu chrze­ści­jań­stwa, cze­go dowo­dem jest udział w uro­czy­sto­ściach jubi­le­uszo­wych papie­ża Fran­cisz­ka. Ze swo­jej stro­ny zwra­cam uwa­gę na pewien sym­bo­licz­ny szcze­gół. Odtąd Kościół Poko­ju w Jawo­rze, połą­czo­ny będzie ale­ją Pię­ciu­set lat Refor­ma­cji z… pla­cem Wol­no­ści. Nie może być chy­ba więk­szej i lep­szej sym­bo­li­ki, jak Refor­ma­cja łączą­ca Kościół z Wol­no­ścią.

Po wej­ściu w życie uchwa­ły i prze­pro­wa­dze­niu pro­ce­du­ry admi­ni­stra­cyj­nej, nowy, ofi­cjal­ny adres Kościo­ła Poko­ju, brzmiał będzie: al. Pię­ciu­set lat Refor­ma­cji 1.