Pol­ska Zobacz Wię­cej” – Week­end za pół ceny

Pierw­szy week­end kwiet­nia w tym roku będzie sza­lo­ny. Po raz dru­gi dołą­cza­my do ogól­no­pol­skiej akcji pt. „Pol­ska zobacz wię­cej – week­end za pół ceny” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Mini­ster­stwo Spor­tu i Tury­sty­ki. Ser­decz­nie Pań­stwa zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty zwie­dza­nia nasze­go kościo­ła – obiek­tu wpi­sa­ne­go na listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry UNESCO

Akcja roz­po­czy­na się w pią­tek 31 mar­ca o godz. 17.00 i potrwa do nie­dzie­li 2 kwiet­nia do godz. 23.59. Ceny wszyst­kich bile­tów wstę­pu do Kościo­ła Poko­ju uci­na­my o poło­wę! Z ofer­ty może sko­rzy­stać każ­dy zain­te­re­so­wa­ny. Nie prze­wi­du­je­my limi­tu pro­mo­cyj­nych wej­śció­wek.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!