Kościół Poko­ju Pomni­kiem Histo­rii

Po dwu­na­stu latach sta­rań ze stro­ny Para­fii, Kościół Poko­ju, roz­po­rzą­dze­niem Pre­zy­den­ta RP, został uzna­ny Pomni­kiem Histo­rii. 15 mar­ca pre­zy­dent Andrzej Duda, w obec­no­ści Wice­pre­mie­ra – Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz licz­nie zgro­ma­dzo­nych gości wrę­czył, akt roz­po­rzą­dze­nia pro­bosz­czo­wi ks. Toma­szo­wi Sta­wia­ko­wi.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my dr. Grze­go­rzo­wi Gra­jew­skie­mu z Naro­do­we­go Insty­tu­tu Dzie­dzic­twa za przy­go­to­wa­nie per­fek­cyj­ne­go wnio­sku, pani Mini­ster Elż­bie­cie Witek za wspie­ra­nie tego pomy­słu u Pre­zy­den­ta i Mini­stra Kul­tu­ry oraz wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w pro­jekt.