Jubi­le­usz Pię­ciu­set Lat Refor­ma­cji

Rok 2017. Ewan­ge­li­cy na całym świe­cie obcho­dzą jubi­le­usz Pię­ciu­set lat Refor­ma­cji.

W związ­ku z tym w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, wyjąt­ko­wo,  nie będzie nabo­żeń­stwa w Jawo­rze. Spo­ty­ka­my się we Wro­cła­wiu, w kate­drze Marii Mag­da­le­ny przy ul Szew­skiej o godz. 11.00, gdzie odbę­dzie się nabo­żeń­stwo jubi­le­uszo­we. Wezmą w nim udział ewan­ge­li­cy, zapro­sze­ni goście eku­me­nicz­ni oraz sym­pa­ty­cy Kościo­ła. Nabo­żeń­stwo będzie ze Spo­wie­dzią i Komu­nią Świę­tą.

Zapra­sza­my ser­decz­nie!

Jubi­le­usz Pię­ciu­set Lat Refor­ma­cji