Inau­gu­ra­cyj­ny Kon­cert Poko­ju 20.05.2017r.

Już wkrót­ce, a dokład­nie 20 maja roz­pocz­nie się kolej­ne świę­to muzycz­ne w Jawo­rze. Po raz kolej­ny Ewan­ge­lic­ki Kościół Poko­ju gościł będzie w swo­im cudow­nym wnę­trzu arty­stów z całej Pol­ski i z zagra­ni­cy. W tym roku szcze­gól­nie uro­czy­ście z oka­zji Pię­ciu­set Lat Refor­ma­cji. Jak co roku i ten cykl został podzie­lo­ny na 5 kon­cer­tów z myślą, że każ­dy melo­man znaj­dzie coś dla sie­bie. Roz­po­czy­na­my kon­cer­tem inau­gu­ra­cyj­nym, wśród wyko­naw­ców soli­sta, zna­ko­mi­ty trę­bacz Tomasz Glu­ska oraz Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Pomor­skiej w Byd­gosz­czy pod dyrek­cją Jaku­ba Chre­no­wi­cza.

Wystę­py orkie­stry spo­tka­ją się uzna­niem kry­ty­ki i cie­szą się wiel­kim aplau­zem publicz­no­ści w całej Euro­pie i na świe­cie. Orkie­stra swo­imi korze­nia­mi się­ga lat trzy­dzie­stych i ist­nie­ją­cej wów­czas w Byd­gosz­czy Miej­skiej Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej. Zespół pro­wa­dzi­li w prze­szło­ści wybit­ni arty­ści, a od 2015 roku obo­wiąz­ki sze­fa arty­stycz­ne­go peł­ni Kai Bumann.

Fran­za Schu­ber­ta – III Sym­fo­nię D-dur, D: 200,
Jose­pha Hayd­na – Kon­cert na trąb­kę i orkie­strę Es – dur Hob VIIe:1, Felik­sa Men­dels­soh­na – Bartholdy’ego – IV Sym­fo­nię A-dur „Wło­ską”, op. 90

Sprze­daż i rezer­wa­cja bile­tów od ponie­dział­ku do piąt­ku
w godz. 8.00–15.00 w kasie Muzeum Regio­nal­ne­go w Jawo­rze, tel. 76/870 30 86; w sie­dzi­bie Infor­ma­cji Tury­stycz­nej przy ul. Rynek 3 w godz. 9.30–15.30 lub godzi­nę przed wyda­rze­niem
w Koście­le Poko­ju w Jawo­rze.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Pro­gram kon­cer­tów:

Kon­cer­ty Poko­ju – pro­gram