Dota­cja z MKIDN – naj­wy­żej oce­nio­ny wnio­sek

Wspa­nia­łe infor­ma­cje uka­za­ły się na ofi­cjal­nej stro­nie Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Wnio­sek Para­fii Ewan­ge­lic­kiej w Jawo­rze “Zabez­pie­cze­nie i kon­ser­wa­cja kon­struk­cji pod­ło­ża i deko­ra­cji malar­skiej w obrę­bie stro­pów, ścian empo­ry zachod­niej” – został oce­nio­ny naj­wy­żej ze wszyst­kich zło­żo­nych wnio­sków!

Prze­wi­dy­wa­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 1 220 000 PLN!

Mini­ster­stwu ser­decz­nie dzię­ku­je­my, przed nami cięż­ka pra­ca, ale rato­wa­nie Kościo­ła Poko­ju jest war­te każ­de­go wysił­ku 

Bo gor­li­wość o dom twój poże­ra mnie”
Ps. 69,10

Poni­żej przed­sta­wia­my bez­po­śred­ni odno­śnik:

Wyni­ki nabo­ru 2019 r.