Reko­lek­cje para­fial­ne 29–30.03.2019

W piąt­ko­we popo­łu­dnie w „Gościń­cu Pod Gru­szą” w Sta­rej Kra­śni­cy (k. Świe­rza­wy) roz­po­czę­ły się reko­lek­cje pasyj­ne dla osób doro­słych. Na zapro­sze­nie pro­bosz­cza ks. Toma­sza Sta­wia­ka zebra­ło się ponad 20 osób.

Popo­łu­dnio­we roz­wa­ża­nia roz­po­czę­li­śmy od histo­rii Pio­tra pocho­dzą­cej z Nowe­go Testa­men­tu z Ewan­ge­lii Mate­usza. Wspól­nie zasta­na­wia­li­śmy się nad zna­cze­niem tej opo­wie­ści biblij­nej, a nastę­pie podzie­le­ni na mniej­sze gru­py,  pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć na pyta­nie: Co nas ogra­ni­cza w życiu i dla­cze­go boimy się wejść na głę­bo­ką wodę? Zebra­ne argu­men­tu przed­sta­wia­li­śmy następ­nie na forum całej gru­py.

Piąt­ko­wa dys­ku­sja zakoń­czy­ła się kola­cją i luź­ny­mi roz­mo­wa­mi do póź­ne­go wie­czo­ra.

W sobot­ni pora­nek, po wzmac­nia­ją­cym śnia­da­niu, prze­szli­śmy do kolej­nych roz­wa­żań. Ks. Tomasz Sta­wiak zapro­po­no­wał byśmy pochy­li­li się wspól­nie nad tema­tem śmier­ci. Roz­wa­ża­nia wzbu­dzi­ły wie­le emo­cji i były powo­dem burz­li­wej dys­ku­sji.

Reko­lek­cje zakoń­czy­ły się wspól­ną modli­twą i życze­niem ponow­ne­go spo­tka­nia się w nie­da­le­kim cza­sie.