Kościół Poko­ju nomi­no­wa­ny w kon­kur­sie “Zaby­tek Zadba­ny”

Miło nam poin­for­mo­wać, że Kościół Poko­ju został nomi­no­wa­ny w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz Gene­ral­ne­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków “Zaby­tek Zadba­ny” w kate­go­rii “Archi­tek­tu­ra i budow­nic­two drew­nia­ne”. 

Celem kon­kur­su jest pro­mo­cja opie­ki nad zabyt­ka­mi, poprzez pro­pa­go­wa­nie naj­lep­szych wzo­rów kon­ser­wa­cji, utrzy­ma­nia i zago­spo­da­ro­wa­nia zabyt­ków. Pro­ce­du­rę kon­kur­so­wą pro­wa­dzi Naro­do­wy Insty­tut Dzie­dzic­twa.

Zwy­cięz­ców kon­kur­su “Zaby­tek Zadba­ny” pozna­my pod­czas uro­czy­stej gali Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Ochro­ny Zabyt­ków 24 kwiet­nia.