Eku­me­nicz­ne Kolę­do­wa­nie

Już po raz dwu­na­sty jawor­scy miesz­kań­cy zgro­ma­dzi­li się w Ewan­ge­lic­kim Koście­le Poko­ju w Świę­to Epi­fa­nii, aby wspól­nym śpie­wem kolęd cie­szyć się i odda­wać cześć Naro­dzo­ne­mu Zba­wi­cie­lo­wi. Tra­dy­cja ta jest moż­li­wa dzię­ki wza­jem­nej współ­pra­cy Para­fii Ewan­ge­lic­kiej przy Koście­le Poko­ju oraz para­fii rzym­sko­ka­to­lic­kich: Miło­sier­dzia Boże­go i Mat­ki Bożej Różań­co­wej. Roz­po­czę­li ją dwaj jawor­scy pro­bosz­czo­wie: Ks. Tomasz Sta­wiak oraz ś.p. ks pra­łat Zbi­gniew Tracz.
Tego­rocz­ne Sło­wo Boże skie­ro­wał do przy­by­łych Jego Eks­ce­len­cja Bp prof. Zbi­gniew Kier­ni­kow­ski

Fot. A. Pro­ko­piak; MiP Sma­ga­cze