Wizy­ta Elż­bie­ty Bień­kow­skiej w Koście­le Poko­ju

3 grud­nia br. gości­li­śmy w Koście­le Poko­ju komi­sarz Unii Euro­pej­skiej ds. ryn­ku wewnętrz­ne­go i usług –  panią Elż­bie­tę Bień­kow­ską. Pod­czas wizy­ty pro­boszcz para­fii ks. Tomasz Sta­wiak przed­sta­wił histo­rię kościo­ła oraz poka­zał jak wyglą­da­ją praw­dzi­we anio­ły, czy­li anio­ły natu­ral­nej wiel­ko­ści 🙂
Bar­dzo dzię­ku­je­my za miłą wizy­tę i zapra­sza­my ponow­nie!

Fot. na zle­ce­nie Mer­ce­des-Benz Pol­ska