Zakoń­cze­nie kolej­ne­go eta­pu prac kon­ser­wa­tor­skich

Z koń­cem paź­dzier­ni­ka zakoń­czył się ostat­ni etap prac kon­ser­wa­tor­skich prze­pięk­ne­go stro­pu oraz prac w obrę­bie IV kon­dy­gna­cji empo­ry zachod­niej. Zada­nie pole­ga­ło m.in. na oczysz­cze­niu powierzch­ni z zabru­dzeń, pod­kle­je­nie łusz­czą­cej się war­stwy malar­skiej, impre­gna­cji drew­nia­ne­go pod­ło­ża, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­na i zapra­wy oraz zabez­pie­cze­nie war­stwy malar­skiej.
Pro­jekt moż­li­wy był dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.