Eku­me­nicz­ne kolę­do­wa­nie za nami!

Eku­me­nicz­ne kolę­do­wa­nie za nami. Cie­szy­my się, że nie wszy­scy zosta­li przed tele­wi­zo­ra­mi by podzi­wiać sko­ki naszych wspa­nia­łych spor­tow­ców (gra­tu­la­cje dla nich). Zresz­tą sko­ki rów­nież mia­ły wymiar eku­me­nicz­ny, wszak na podium sta­nę­ło dwóch Pola­ków: jeden kato­lik, dru­gi ewan­ge­lik.
Dzię­ku­je­my wszyst­kim za obec­ność i zapra­sza­my już teraz na kolej­ne Eku­me­nicz­ne kolę­do­wa­nie!

Poni­żej przed­sta­wia­my rela­cję: