Wyjąt­ko­wy Wie­czór Kolęd – rela­cja z kon­cer­tu

Wczo­raj­szy wie­czór, dzię­ki Repre­zen­ta­cyj­ne­mu Zespo­ło­wi Arty­stycz­ne­mu Woj­ska Pol­skie­go, stał się magicz­nym cza­sem w Koście­le Poko­ju. Prze­ży­li­śmy, mimo prze­ni­kli­we­go zim­na, nie­za­po­mnia­ny kon­cert kolęd.

Kon­cert odbył się dzię­ki Fun­da­cji im. Jerze­go Szmaj­dziń­skie­go – dzię­ku­je­my.
Za zdję­cia dzię­ku­je­my zaprzy­jaź­nio­nym foto­gra­fom:

Smagacze.pl – foto­gra­fia i fil­mo­wa­nie