Fina­ło­wy Kon­cert Poko­ju

Ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa na kon­cert – 29 paź­dzier­ni­ka (sobo­ta). W pro­gra­mie kon­cer­tu fina­ło­we­go utwo­ry G. F. Haen­dla i A. Vival­die­go.

Kon­cer­ty Poko­ju mają wie­lo­let­nią tra­dy­cję i cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem zarów­no Jawo­rzan, jak i tury­stów z Pol­ski i zagra­ni­cy. Od 21 lat słu­cha­my i podzi­wia­my wybit­nych arty­stów, a wnę­trze Kościo­ła Poko­ju dodat­ko­wo pobu­dza nasze zmy­sły. To wła­śnie wyjąt­ko­wość i urok miej­sca sprzy­ja­ją­ce reflek­sji i zadu­mie skło­ni­ło ini­cja­to­rów do orga­ni­za­cji w tym obiek­cie kon­cer­tów. Jawor­skie Kon­cer­ty Poko­ju to jedy­ne w swo­im rodza­ju spek­ta­ku­lar­ne i wyjąt­ko­we przed­się­wzię­cie.

Zapra­sza­my, po raz ostat­ni … w tym sezo­nie!