Logo Kościo­ła – podziel się z nami opi­nią!

Sza­now­ni Pań­stwo,

poni­żej przed­sta­wia­my pro­po­zy­cje nowe­go logo dla Kościo­ła Poko­ju w Jawo­rze. Ich autor­ką jest pani Mag­da­le­na Kozieł-Nowak z Jawo­ra – artyst­ka, ilu­stra­tor­ka wie­lu ksią­żek. Pani Mag­da zaj­mu­je się rów­nież malar­stwem, rysun­kiem arty­stycz­nym i pro­jek­to­wa­niem wnętrz. Swo­imi dzie­ła­mi wpro­wa­dza w pozy­tyw­ny nastrój zarów­no małych, jak i dużych czy­tel­ni­ków.

Któ­re logo podo­ba się Pań­stwu bar­dziej?

Na Pań­stwa opi­nie cze­ka­my na Facebooku’u